ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tháng Mười 23, 2017 3:27 chiều

 

    UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
TRƯỜNG TH SỐ 2 Q. PHÚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   Số:       /BC-TTH Quảng Phúc, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

 

Kính gửi:  Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn

            Thực hiện Công văn số 896/UBND ngày 28 /09 /2017  của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc.báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

  1. Những thuận lợi, khó khăn

* Thuận Lợi:

          Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 được diễn ra theo đúng thời gian qui định thành công tốt đẹp.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “học tập để phát triển quê hương, đất nước” Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

Các hoạt động được triển khai ở tất cả các khu trong toàn trường và được duy trì ổn định thườnxuyên hàng năm.

          Rèn luyện và phát triển các kĩ năng, các thói quen tốt, các đức tính tốt cho trẻ em.

 * Khó khăn:

 Bên cạnh đó nhà trường còn gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất: Kinh phí tổ chức,  các loại tài liệu điện tử còn hạn chế …

  1. Công tác chỉ đạo triển khai Tuần lễ:

+  Tiến hành thông báo tới CBGV và HS các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập.

+ Tổ chức và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

+ Đăng trang website trường tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động diễn ra trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề “học tập để phát triển quê hương, đất nước”.

+ Trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, các tổ chức, đoàn thể lựa chọn các nội dung và hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

* Hệ thống các văn bản chỉ đạo:

+ Công văn số 896/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND thị xã Ba Đồn;

+ Công văn số 260/CV ngày 01/10/2017 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc  tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017. Trường TH số 2 Quảng Phúc xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017;

+ Kế hoạch  hoạt động của thư viện về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”  năm 2017 với chủ đề “học tập để phát triển quê hương, đất nước”.

*Công tác phối kết hợp:

– Giữa các bộ phận, phần hành trong nhà trường luôn kết hợp chặt chẽ với nhau để tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

– Phối hợp với tổng phụ trách Đội, thư viện nhà trường lên bản kế hoạch để tổ chức tốt tuần lễ học tập suốt đời cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong toàn trường nhằm có kết quả tốt.

– Phân công cụ thể:

  1. Đ/c:  Nguyễn Thị Diệu Thúy – Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo chung.
  2. Đ/c:  Nguyễn Thị Tâm – NVTV phát động phong trào đọc sách theo chủ đề đến toàn thể các cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
  3. Đ/c: Đặng Thị Kim Thủy – GV chụp hình ghi lại các hoạt động trong buổi lễ.
  4. Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm các lớp chuẩn bị tốt các điều kiện đã qui định trong buổi lễ.
  5. Các đồng chí trong Chi Đoàn trang trí băng rôn, panô, khẩu hiệu tuyên truyền.

III. Kết quả cụ thể theo từng hoạt động đã thực hiện hưởng ứng Tuần lễ

Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú
1. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ HTSĐ– Cấp huyện:

– Cấp xã:

– Các trường học (trung tâm GD-DN):

          Trường TH số 2 Quảng Phúc

 

 

 

1

2. Các phương tiện thông tin:– Số bài viết trên các báo:

– Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình:

– Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh:

– Số tờ báo tường, số bài viết về chủ đề: “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”

– Đăng tải lên website của trường

0

0

0

1

 

1

3. Các hoạt động tuyên truyền:– Số lượng tờ rơi đã phát hành:

– Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:

– Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện

0

303

2

4. Hội thảo, tập huấn,  tọa đàm, triển lãm, hội thi… về phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số:– Số lần hội thảo, tập huấn, tọa đàm:

  Số người tham gia:

– Triển lãm, số lượt người dự:

– Hội diễn văn nghệ:

– Số lượng cuộc thi:

– Hướng dẫn người dân cách sử dụng máy tính:

  Số người tham gia:

 

1

23

0

1

 

 

 

5. Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tại các thư viện:– Thư viện điện tử, sách điện tử:

– Số lượng người tham gia đọc sách (sách điện tử/giấy):

 

 

303 (đọc sách tại thư viện, trong lớp đầu buổi vào thứ 6 trong tuần) điện tử: 23;  đọc sách giấy: 303)

6. Một số hoạt động khác (nếu có).
7. Tổng kết, khen thưởng:– Số đơn vị được khen thưởng:

– Số cá nhân được khen thưởng:

– Tổng kinh phí khen thưởng:

  1. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ:

– Tiếp tục  nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập suốt đời.

– Tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, thi đua đọc sách không chỉ dừng lại ở việc đọc sách giấy mà còn đọc bằng sách điện tử.

  1. Đề xuất, kiến nghị                          

          Kính đề nghị cấp trên quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, các loại tài liệu, …  Để tạo điều kiện cho học sinh thuận tiện trong việc tìm kiếm thông tin.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng GD – ĐT TX;      – Lưu: VT.
       HIỆU TRƯỞNG    

 

                       Nguyễn Thị Diệu Thúy