TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y KẾT NẠP

Tháng Mười 17, 2017 3:17 chiều

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUẢNG PHÚC        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2

                               *                     Quảng Phúc, ngày 09 tháng 10  năm 2017

Số:     -TTr/CB

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử  Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

Nhiệm kỳ 2017-2020

——————-

Kính gửi:  Đảng ủy phường Quảng Phúc.

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 22/8/2017 của Đảng ủy phường Quảng Phúc về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020 và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên, Chi bộ trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020 với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển và có kết quả bầu cử như sau:

  1. Kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Diệu Thuý Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

 

  1. 2. Kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ GHI CHÚ
1 Đoàn Thị Bích Hoa Phó Bí thư chi bộ, tổ trưởng chuyên môn

 

Cùng với Tờ trình này có các văn bản kèm theo là:

– Biên bản bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;

– Biên bản bầu cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;

– Danh sách trích ngang, lý lịch của từng thành viên.

Kính đề nghị Đảng ủy phường Quảng Phúc xem xét ra quyết định chuẩn y./.

 

Nơi nhận:                                                                 T/M CHI BỘ

– Như Kính gửi;                                                                     BÍ THƯ

– Lưu Chi bộ.

 

                                                                                Nguyễn Thị Diệu Thuý

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                          

 

 

`

 

 

 

 

`

 

 

 

 

 

`

 

 

 

 

 

`