CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

Tháng Mười 16, 2017 3:18 chiều

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUẢNG PHÚC        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2         

 
  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020

 

TT NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH
1 Ổn định tổ chức, đón đại biểu chúc mừng Đ/c Sự
2 Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca) Đ/c Sự
3 Mời chủ tịch (đoàn chủ tịch); thư ký (đoàn thư ký); Đ/c Sự
4 Thông qua nội quy, quy chế; chương trình làm việc của đại hội (đại hội biểu quyết). Đ/c Hoa
5 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Đ/c Sự
6 Khai mạc, Đ/c Thuý
7 Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội. Đ/c Hoa
8 Báo cáo tổng kết của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 ; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Đ/c Thuý
9 Báo cáo Kiểm điểm của chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 Đ/c Hoa
10 Đại hội thảo luận. Đ/c Sự
11 Phát biểu chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ
12 Bầu cử. Bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

– Báo cáo đề án nhân sự Bí thư (Biểu quyết đề án).

– Thông qua danh sách chi uỷ chuẩn bị.

– Ứng cử, đề cử.

– Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

– Bầu Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu hướng dẫn phiếu, công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

– Công bố kết quả bầu Bí thư.

 Đ/c Hoa

 

 

 

 

 

Ban kiểm phiếu

13 Bầu P.Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.–  Báo cáo đề án nhân sự P.Bí thư ( Biểu quyết đề án).

– Thông qua danh sách chi uỷ chuẩn bị.

– Ứng cử, đề cử.

– Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

– Giữ nguyên Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu hướng dẫn phiếu, công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

– Công bố kết quả bầu P.Bí thư.

Đ/c Sự 

 

 

 

 

 

Ban kiểm phiếu

14  Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội Đ/c Thuý
15 Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội. Thư ký
16 Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Đ/c Thuý
17 Bế mạc đại hội. Đ/c Thuý
18 Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca). Đ/c Sự