BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Tháng Mười 17, 2017 2:41 chiều
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUẢNG PHÚCCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
   

 
Quảng Phúc, ngày 05 tháng 10  năm 2017

 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu:  Chức danh Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc

  Nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội Chi bộ trường TH số 2 Quảng Phúc, ngày 05 tháng 10 năm 2017 đã bầu cử  Chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.

Đại hội biểu quyết số lượng Chức danh Bí thư  Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 là 01 đồng chí. Danh sách ứng cử và đề cử 1 đồng chí, Đại hội bầu 1 đ/c.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử gồm: 01 đồng chí có tên sau:

Đ/c:……………………. 

 Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm 03 đ/c có tên sau đây:

1. Đ/c ……………………………………………2. Đ/c ……………………………………………3. Đ/c …………………………………………… Tổ trưởngThư kýThành viên

Tổ kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản như sau:

– Tổng số Đảng viên được triệu tập về dự Đại hội ……….. đại biểu.

– Tổng số Đảng viên có mặt dự Đại hội …………đại biểu.

– Tổng số Đảng viên chính thức tham gia bỏ phiếu: ……… đại biểu.

Tổng số phiếu phát ra: …………phiếu.

Tổng số phiếu thu về: ………… phiếu.

– Số phiếu hợp lệ: ………phiếu.

– Số phiếu không hợp lệ: ………. phiếu.

Kết quả phiếu bầu như sau:

Đ/c ………………………………………Phiếu /……. phiếu, đạt ……….%.

 

Căn cứ kết quả Bầu cử Đ/c:…………………………….đã  trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ Trường TH số 2 Quảng Phúc nhiệm kỳ 2017-2020

Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 bản, thông qua tại Đại hội Chi bộ vào lúc:

………giờ ……. phút ngày 05 tháng 10 năm 2017.

     T/M TỔ KIỂM PHIẾU                                        T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

            TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUẢNG PHÚCCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC  SỐ 2     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
   

 
Quảng Phúc, ngày 05 tháng 10  năm 2017

 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu:  Chức danh P. Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc

  Nhiệm kỳ 2017 – 2020.

 

 

Đại hội Chi bộ TH số 2 Quảng Phúc, ngày 05 tháng 10 năm 2017 đã bầu cử  Chức danh P. Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.

Đại hội biểu quyết số lượng Chứ danh  P.Bí thư  Chi bộ , nhiệm kỳ 2017 – 2020 là 01 đồng chí. Danh sách ứng cử và đề cử 1 đồng chí, Đại hội bầu 1 đ/c.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử gồm: 01 đồng chí có tên sau:

Đ/c:……………………. 

 Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm 03 đ/c có tên sau đây:

1. Đ/c ……………………………………………2. Đ/c ……………………………………………3. Đ/c …………………………………………… Tổ trưởngThư kýThành viên

Tổ kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản như sau:

– Tổng số Đảng viên được triệu tập về dự Đại hội ……….. đại biểu.

– Tổng số Đảng viên có mặt dự Đại hội …………đại biểu.

– Tổng số Đảng viên chính thức tham gia bỏ phiếu: ……… đại biểu.

Tổng số phiếu phát ra: …………phiếu.

Tổng số phiếu thu về: ………… phiếu.

– Số phiếu hợp lệ: ………phiếu.

– Số phiếu không hợp lệ: ………. phiếu.

Kết quả phiếu bầu như sau:

Đ/c …………………………..      ………..Phiếu /……. phiếu, đạt ……….%.

 

Căn cứ kết quả Bầu cử Đ/c:…………………………………….đã  trúng cử chức danh P. Bí thư Chi bộ Trường TH số 2 Quảng Phúc nhiệm kỳ 2017-2020

Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 bản, thông qua tại Đại hội Chi bộ vào lúc:

………giờ ……. phút ngày 05 tháng 10 năm 2017.

 

     T/M TỔ KIỂM PHIẾU                                       T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

            TỔ TRƯỞNG