Lễ kết nạp Đảng Viên mới của Chi bộ trường T.H số 2 Quảng Phúc 03/4 /2019

Tháng Tư 8, 2019 11:40 sáng

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”. Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. 

Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng uỷ Phường Quảng Phúc, Chi bộ Trường T.H số 2 Quảng Phúc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trương Thị Hải Yến- Giáo viên trường  T.H số 2 Quảng Phúc vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng tổng số Đảng viên lên 12 đồng chí.

Lễ trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới: Trương Thị Hải Yến

IMG20190403142802

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thúy – Bí thư Chi bộ quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công Đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Trương Thị Hải Yến trong thời gian đảng viên dự bị.

IMG20190403142740

* Điều lệ Đảng qui định đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tôt chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; Làm công tác phát triển Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

*Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có 4 quyền:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; Báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Chi bộ giao cho đồng chí Hạnh tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để đồng chí Đạt trở thành Đảnh viên chính thức.

Tại buổi lễ kết nạp Đảng Viên mới, chi bộ Trường T.H số 2 Quảng Phúc còn được nghe phát biểu chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư thường trực đảng ủy phường Quảng Phúc.

IMG20190403143820_1

Có thêm một Đảng viên là thêm một nguồn sức mạnh mới cho chi bộ trong sự nghiệp lãnh đạo công tác trồng người,  trong thời gian tới chi bộ sẽ tếp tục theo giỏi, bồi dưỡng thêm một số quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng.