Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020

Tháng Mười 5, 2020 9:25 chiều
    PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN             TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚC      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số:  01   /KH- TH         Quảng Phúc, ngày 28  tháng 9 năm 2020

                                                                      KẾ HOẠCH

                             Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020

Căn cứ Công văn số 2389/SGDĐT – GDCN – TX  ngày 25/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020; Công văn số 112/PGDĐT thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020. Trường TH số 2 Quảng Phúc xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2020 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

– Nâng cao nhận thức của CB,GV,  học sinh, phụ huynh và cộng đồng  về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

– Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công  nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;

– Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

– Các hoạt động được triển khai ở tất cả các khu trong toàn trường và được duy trì ổn định thường xuyên hàng năm.

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
  2. Thời gian địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

– “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 diễn ra từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020 với Chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

– Các hoạt động diễn ra tại nhà trường.

– Lễ khai mạc: 8h ngày 01/10/2020, lễ tổng kết ngày 07/10/2020.

– Cán bộ thư viện nhà trường xây dựng kế hoạch hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời nhằm phối hợp với các đoàn thể  nhà trường tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020:

* Địa điểm: Trường TH số 2 Quảng Phúc.

* Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của nhà trường cùng tất cả các em học sinh trong trường.

– Lễ tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020:

          * Thời gian: 15 giờ 07/10/2020.

*  Địa điểm: Văn phòng nhà trường.

* Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của trường.

+ Tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng.

+ Các phương tiện thông tin đại chúng.

  1. Nội dung các hoạt động giáo dục:

– Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

Căn cứ vào chủ đề năm 2020 các tập thể, cá nhân kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động :

– Xây dựng góc thư viện tại các khu trong nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên, học sinh và phụ huynh được đọc sách góp phần để phát triển văn hóa đọc.

– Đổi mới hình thức hoạt động của góc thư viện nhà trường, bằng các giải pháp như: luân chuyển sách trong các góc thư viện của các lớp, đến các tủ sách trên lớp nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn; giao giáo viên chủ nhiệm các lớp tự quản tủ sách của lớp và xây dựng tủ thư viện nhằm cho GV, NV mượn sách; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu sách, khuyến khích phụ huynh học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử. Tổ chức ngày hội đọc sách hàng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện… dựa theo sách đã đọc.

– Các tổ chuyên môn tự tổ chức hội thảo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trog hoạt động dạy học; thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mỡ hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử……) trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham quan, học tập.

– Tổ chức tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù của địa phương.

  1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

– Tại cổng trường treo các khẩu hiệu tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời..

          Trên đây là kế hoạch tổ chức “ Tuần lễ học tập suốt đời ” năm 2020 của trường TH số 2 Quảng Phúc, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT thị xã (để b/c);- CB,GV,NV trong trường (để t/h);- Lưu TV./.                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                      Nguyễn Thị Diệu Thuý