BÁO CÁO Kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Tháng Mười 10, 2020 9:07 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /BC-TV Quảng Phúc, ngày 07 tháng 10 năm 2020
BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
Chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

Thực hiện công văn số 1370/CV-BCĐ ngày 24 tháng 9 năm 2020 của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh;
Công văn số 2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 25/09/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2020.
Thực hiện công văn số 112/PGDĐT về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.
Trường TH số 2 Quảng Phúc xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2020 như sau:
– Công tác phối kết hợp trong nhà trường
Bà: Nguyễn Thị Diệu Thuý – Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo chung
Ông: Nguyễn Văn Khánh – Lên kế hoạch chương trình tuần lễ
Ông: Nguyễn Văn Thang – GV Tin học chụp ảnh, đăng tải thông tin, hình ảnh lên trang Web trường
Bà: Nguyễn Thị Tâm – NV thư viện giới thiệu, kể chuyện theo sách đến toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
Trang trí: Phân công cho Chi Đoàn
I. MỤC ĐÍCH
– Nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh, phụ huynh và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;
– Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;
– Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;
– Các hoạt động được triển khai ở tất cả các khu trong toàn trường và được duy trì ổn định thường xuyên hàng năm.
Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho học sinh và giáo viên.
II. Kết quả cụ thể
1. Kết quả theo từng nội dung hoạt động hưởng ứng Tuần lễ
STT Nội dung các hoạt động Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng Số lần 0
– Các chương trình học tập trực tuyến Số lượng chương trình triển khai 0
Số người
tham gia học 0
– Ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện Số lượt tổ chức dạy học, hoạt động thư viện ƯDCNTT 2
Số người tham gia học 381
– Khai thác các nguồn tài nguyên (NTN) giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…) Số lượt truy cập vào các NTN 0
Số người tham gia truy cập khai thác NTN 0
– Giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… Số CLB, diễn đàn, CLB trực tuyến 1
Số lượng GV, HS, SV tham gia 381
2 Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người và các hoạt động của Tuần lễ Số đơn vị tổ chức tuyên truyền 1
Số Tin, bài tuyên truyền 3
3 Ấn phẩm thông tin (băng rôn, khẩu hiệu, áp phich…) Số đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu 1
Số băng rôn, khẩu hiệu được treo 1
4 Lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả Số lớp tập huấn, hướng dẫn được tổ chức 1
Số người tham gia 381
5 Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo về giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc… Số lớp học, tập huấn, hội thảo được tổ chức 0
Số người tham gia 0
6 Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu Số lượng các diễn đàn, cuộc thi 0
Số người tham gia 0
7 Các thư viện công cộng (TVCC), thư viện nhà trường (TVNT), thư viện của trung tâm học tập cộng hợp tác (TV.TTHTCĐ), chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện Số TVCC, TVNT, TV.TTHTCĐ tại địa phương, đơn vị 0
Số thư viện hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau 0
8 Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách nhằm xây dựng “tủ sách lớp học”, xây dựng thư viện, không gian đọc tại các TTHTCĐ Số lượng sách quyên góp được 355

Số tập thể, cá nhân được tặng sách 0
9 Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao (VHVN-TDTT), thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử Số hoạt động VHVN-TDTT được tổ chức tại địa phương, đơn vị 0
Số người tham gia các hoạt động VHVN-TDTT 0
Số người tham gia thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử 0
10 Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Số đơn vị, tổ chức chức Lễ khai mạc Tuần lễ 0
Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ 1
11 Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ Số lượng tập thể
được khen thưởng 0

Số lượng cá nhân
được khen thưởng 0
12 Kinh phí Ngân sách nhà nước 500.000

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có) 0
13 Các nội dung khác (nếu có) không

* Một số hình ảnh trong tuần lễ học tập suốt đơì 2020
2. Những thuận lợi, khó khăn
a) Thuận lợi
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2020 “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.
– Xây dựng góc thư viện tại các khu trong nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên, học sinh và phụ huynh được đọc sách góp phần để phát triển văn hóa đọc.
– Đổi mới hình thức hoạt động của góc thư viện nhà trường, bằng các giải pháp như: luân chuyển sách trong các góc thư viện của các lớp, đến các tủ sách trên lớp nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn; giao giáo viên chủ nhiệm các lớp tự quản tủ sách của lớp và xây dựng tủ thư viện nhằm cho GV, NV mượn sách; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu sách, khuyến khích phụ huynh học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử. Tổ chức ngày hội đọc sách hàng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện… dựa theo sách đã đọc.
– Các tổ chuyên môn tự tổ chức hội thảo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trog hoạt động dạy học; thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mỡ hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử……) trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham quan, học tập.
– Tổ chức tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù của địa phương.
b) Khó khăn
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2020 “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2020 diễn ra trong thời gian thời tiết không ủng hộ nên các kế hoạch triển khai còn hạn chế.
Do kinh phí nhà trường còn hạn hẹp việc đầu tư cho trang thiết bị để đáp ứng như kế hoạch tuần lễ kết quả chưa cao.
III. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với Trung ương: Không
2. Đối với UBND tỉnh: Không
3. Đối với UBND huyện: Không

NV THƯ VIỆN

Nguyễn Thị Tâm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nguyễn Văn Khánh