CHI BỘ

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y KẾT NẠP

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUẢNG PHÚC        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2                                *                     Quảng Phúc, ngày 09 tháng 10  năm 2017 Số:     -TTr/CB   TỜ TRÌNH Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử  Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUẢNG PHÚCCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT…